Püski Manufaktúra Kft. Adatkezelési Tájékoztató

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveink:

Püski Manufaktúra Kft., mint adatkezelő adatai:

Név: Püski Manufaktúra Kft.
Cím: 6088 Apostag, Mátyás utca 10.
E-mail: info@puskimanufaktura.hu
Cégjegyzékszám: 03-09-124956
Adószám: 24067160-2-03

A Püski Manufaktúra Kft. szolgáltatásaival, adatkezelői és adatfeldolgozói szerepével kapcsolatosan a hozzáférhető adatok vonatkozásában a Püski Manufaktúra Kft. azon képviselői és munkavállalói jogosultak adatkezelésre, adatfeldolgozásra, melyeknek munka- vagy feladatkörét az adatkezelés bármely céljának megvalósulása érinti.

A Püski Manufaktúra Kft. (6088 Apostag, Mátyás utca 10., asz: 24067160-2-03, cégjegyzék szám: 03-09-124956) mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltett szolgáltatásokkal összefüggő minden adatkezelési és minden adatfeldolgozói tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Info tv.”) meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelés időpontja

A Püski Manufaktúra Kft. – mint adatkezelő - a Felhasználó által online rendszerekbe történő regisztráció vagy szerződés kötés során, illetve azt követően a megadott adatokat az adatkezelés célját érintő időtartama alatt kezeli, azzal, hogy a Felhasználó regisztrációját, valamint az azzal összefüggésben megadott adatait és az esetlegesen feltöltött dokumentumokat a Püski Manufaktúra Kft. törli, ha a Felhasználó azt a megfelelő módon kérelmezi.

Az Püski Manufaktúra Kft. által kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc (8) évig kötelező.

A Püski Manufaktúra Kft. és adatfeldolgozó partnerei szavatolják, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások megtartásával történik, továbbá hogy az adatkezelő az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelményének megfelel.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatfeldolgozók

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban is történik. Az adatbázisok technikai hátterét a Püski Manufaktúra Kft. a következő szolgáltatókkal, mint adatfeldolgozókkal együttműködve biztosítja:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.